Obchodní podmínky

Poskytovatel předmětu koupě (prodávající)

Název společnosti: Jitka Pekárková
Email: jitka@makroklid.cz
Telefon: +420 732 915 195
Datová schránka: 2xvx6f3
Ulice a číslo popisné: Stavbařů 1786
Město a PSČ: Roudnice nad Labem, 413 01
Stát: Česká republika
IČ: 87458021

Odběratel předmětu koupě (kupující)

se rozumí osoba, která prostřednictvím webového portálu poskytovatele kupuje předmět koupě. Objednatelem může být pouze spotřebitel starší 18 let.

1) Zdravotní upozornění a vyloučení odpovědnosti

Každý uživatel užívá předmět koupě na vlastní riziko.

Poskytovatel neodpovídá za jakékoliv přímé nebo nepřímé majetkové či nemajetkové újmy vzniklé v souvislosti s užíváním předmětu koupě, včetně jeho užívání v rozporu s pravidly, pokyny či upozorněními obsaženými v těchto obchodních podmínkách, obsažených ve videích nebo uveřejněných na webových stránkách www.makroklid.cz

Uzavřením kupní smlouvy objednatel přijímá a rozumí, že jakékoliv použití informací z předmětu koupě a úspěchy či neúspěchy z toho plynoucí, jsou pouze v rukou objednatele, resp. uživatele a poskytovatel za ně nenese žádnou odpovědnost.

2) Přijetí a vyřízení objednávky, kupní smlouva

Objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu kupujícího i prodávajícího s tímto návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, včetně reklamačních podmínek, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodávaného zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že Kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet, k uzavření Kupní smlouvy nedojde.

Všechny přijaté objednávky jsou závazné. Objednávku lze zrušit před její expedicí. V případě, že nebude objednávka zrušena do doby před expedicí, a bude expedována, může být po objednateli požadována náhrada nákladů spojená s expedicí zboží. O přijetí objednávky jste automaticky informováni elektronickou poštou – e-mailem. V detailu každého výrobku i v potvrzení objednávky je předpokládaná dodací lhůta zboží, které nebylo skladem. U každé položky je zobrazeno, zda je zboží skladem či nikoliv. Pokud zboží není na skladě, či skladě dodavatele, budeme Vás neprodleně informovat o dalším termínu dodání.

Storno objednávky

Pokud provedete storno objednávky do 5 hodin od objednání, považujeme objednávku za zrušenou. Storno můžete poslat e-mailem na adresu jitka@makroklid.cz. Při zrušení objednávky je nutné uvést Vaše jméno, e-mail a číslo objednávky.

3) Kupní cena, daňový doklad

Ve shrnutí objednávky a na webové adrese www.makroklid.cz najdete všechny aktuální ceny předmětu koupě a dalších služeb, včetně DPH, i případných poplatků. Ceny předmětu koupě a dalších služeb mohou být poskytovatelem měněny s tím, že pro objednatele platí ceny uvedené v okamžiku provedení objednávky, a to po celou dobu zpřístupnění příslušného, již zaplaceného, digitálního obsahu.

Faktura: Ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy vystaví poskytovatel objednateli daňový doklad, fakturu, který slouží jako doklad o zakoupení předmětu koupě.

4) Dodací podmínky produktů (e-booků a kurzů)

Při koupi e-booku bude digitální obsah ve formátu *.pdf (případně *.epub) nebo odkaz pro jejich stažení či spuštění dodán po zaplacení kupní ceny na vámi uvedenou mailovou adresu zadanou v objednávce produktu.

Je-li platba prováděna běžným bankovním převodem, bude produkt dodán nejpozději do 3 pracovních dnů poté, kdy bude platba připsána na bankovní účet poskytovatele. U platby online platební kartou nebo rychlým online převodem je produkt dodán obratem po provedení platby. Není-li uvedeno u kurzu jiné datum, se kterým jste dopředu seznámeni.

Po dodání produktu si co nejdříve zkontrolujte funkčnost a dostupnost obsahu. Zjistíte-li nedostatky nebo vady, kontaktujte prodejce emailem na adrese jitka@makroklid.cz, aby mohl provést nápravu.

Digitální obsah vyžaduje k plné funkčnosti, abyste měli k dispozici hardwarové a softwarové vybavení umožňující zejména otevřít a pracovat s dokumenty ve formátu *.pdf (případně *.epub) a přehrávání video a audio souborů.

5) Právo Spotřebitele odstoupit od smlouvy

Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má spotřebitel právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. V takovém případě spotřebitel kontaktuje prodávajícího a nejlépe písemně uvede, že odstupuje od smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz. Peníze je možné vrátit též v hotovosti v sídle společnosti. Odstoupení od smlouvy musí být doručeno nejpozději poslední den 14 denní lhůty. Ve zvláštních případech může být s přihlédnutím na okolnosti prodloužena lhůta vrácení, ne však déle než 30 dní od doručení – toto musí odsouhlasit obě strany.

Toto ustanovení zákona však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí dodavateli vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo Zboží zničeno nebo spotřebováno), musí spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené Zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Prodávající spotřebiteli v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu.

Na kupní cenu, která má být kupujícímu vrácena, může prodávající navíc započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením Zboží.

Právo na odstoupení od smlouvy spotřebitel nemá, v případě smluv:

  • na poskytování Služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,
  • na dodávku zboží nebo Služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli Prodávajícího,
  • na dodávku zboží upraveného podle přání Kupujícího nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání,
  • na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li Kupující jejich originální obal,
  • na dodávku novin, periodik a časopisů, spočívajících ve hře nebo loterii.

6) Způsoby úhrady

Všechny ceny jsou uvedeny vždy v českých korunách, včetně DPH. Všechny způsoby platby jsou zahrnuty v ceně.

debetní nebo kreditní karta
bankovní převod
platební brána ComGate

Nebude-li kupní cena zaplacena v plné výši a včas, vzniká poskytovateli právo odstoupit od kupní smlouvy a závazek z kupní smlouvy zanikne bez dalšího odůvodnění.. Platby do té doby obdržené není poskytovatel povinen vracet objednateli.

7) Reklamace

V případě, že předmět koupě není ve shodě s kupní smlouvou, postupuje se v souladu s příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. Práva z vadného plnění je objednatel oprávněn uplatnit prostřednictvím e-mailu jitka@makroklid.cz uvedených v těchto obchodních podmínkách nebo na webové adrese www.makroklid.cz.

8) Řešení případných sporů

Vzájemné spory mezi poskytovatelem a objednatelem řeší obecné soudy.
Poskytovatel informuje objednatele, který je spotřebitelem, o možnosti řešení sporu mezi poskytovatelem a objednatelem mimosoudním způsobem. Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce se sídlem v Praze 2, Štěpánská 567/15, PSČ 120 00, coi.cz. Spotřebitel má právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy. (Každá strana si nese své náklady sama.)
Dozor nad dodržováním povinností podle zákona  o ochraně spotřebitele vykonává Česká obchodní inspekce (coi.cz).

Děkuji Vám za čas, který jste strávili přečtením obchodních podmínek.

Jitka Pekárková
a kolegové z MakroKlid

Obchodní podmínky jsou platné od 1.1.2021 do odvolání.
Informace pro kupující: v případě změny obchodních podmínek, jsou platné obchodní podmínky, které byly v platnosti k datumu nákupu.

Tyto stránky používají cookies. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Pro pokračování prohlížení stránek prosím klikněte na tlačítko "Přijímám". více informací

Cookies jsou drobné textové soubory ukládané do vašeho počítače. Ukládá je internetový prohlížeč na žádost jednotlivých webových stránek, které si prohlížíte. Webové stránky si mohou zpětně vyžádat obsah souboru. Podle něj poznají, které stránky jste dříve navštívili, jestli máte něco v košíku nebo jestli jste přihlášeni. Cookies jsou nutné pro správné fungování většiny stránek na internetu.

Zavřít